راهنمای مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در خصوص نحوه مدیریت و درک محیط ریسک در سازمان و همچنین اتخاذ تدابیری برای حصول اطمینان از کنترل ریسک ها در سطوح قابل قبول می باشد. سازمان ها باید به منظور کمک به دستیابی به اهداف استراتژیک، مدیریت ریسک را در تصمیم گیری، فرهنگ سازمانی و فرآیندها نهادینه کنند. این راهنما به سازمانها در پذیرش استاندارد بین المللی 2018:ISO31000 در فضای سازمانی کمک می کند.